Vispārējie līguma noteikumi

Līgums par kompleksa tūrisma pakalpojuma vai atsevišķa tūrisma pakalpojuma pieteikšanu un pirkšanu

Līguma vispārējie noteikumi

Līgums nosaka:

1) kompleksa tūrisma pakalpojuma vai atsevišķa tūrisma pakalpojuma u.c. pakalpojumu pieteikšanas un pieteikto pakalpojumu pirkšanas kārtību starp SIA Travel RSP PLUS (reģ. nr. 40103967714, licence T-2019-12, juridiskā adrese: A.Čaka iela 83/85-22, Rīga, LV-1011, turpmāk - Pārdevējs) un pakalpojuma pieteicēju vai pircēju (turpmāk Klients), izmantojot SIA Travel RSP PLUS tīmekļa vietni https://lv.rsp.travel (distances Līgums) vai slēdzot Līgumu klātienē,

2) tiesības, pienākumus un atbildību u.c. nosacījumus (tajā skaitā brauciena programmu, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa kompleksiem tūrisma pakalpojumiem) starp Pārdevēju un Klientu (kā tūrisma pakalpojuma pieteicēju vai pircēju, vai saņēmēju – ceļotāju). Rezervēto Tūrisma pakalpojumu var saņemt arī Trešā persona saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

Līgumā lietoto terminu nozīme:

Akcija - Tīmekļa vietnē Pārdevēja piedāvātā un izsludinātā iespēja Klientam veikt Pasūtījumu un iegādāties Rezervāciju uz īpaši izdevīgiem noteikumiem. Akcija ir izsludināta, ja Tīmekļa vietnē pie Tūrisma pakalpojuma piedāvājuma: a) ir minēts vārds “Akcija” (piemēram, Agrās rezervācijas, izpārdošanas u.c. akcijas), b) cena ir samazināta, c) ir iespējams iepazīties ar Akcijas noteikumiem (Akciju noteikumi: https://lv.rsp.travel/lv/info/jaunumi/209527-travel_rsp_izsludinato_akciju_apkopojums.html). Šajā gadījumā Līguma veids būs minēts kā AKCIJAS;

Brauciena programma – brauciena maršruts, kas ietver Tūrisma pakalpojuma raksturojošās detaļas un nosacījumus. Tā ir neatņemama Līguma sastāvdaļa kompleksiem tūrisma pakalpojumiem;

Īpašās vajadzības – papildpakalpojumi jeb Klienta izteiktās un atzīmētās īpašās prasības/vajadzības un piezīmes (piemēram, apdrošināšana, papildus bagāžas pārvadāšana, SGL vai TRIPL viesnīcas numuriņš, papildus sēdvieta autobusā, sēdvietas izvēle, papildus ekskursijas vai citas tml. vajadzības), kuras Klients dara zināmas un kurām Pārdevējs ir piekritis;

Klienta konts - uz Klienta vārda jebkurā no reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta pakalpojumu apmaksa. Klients ir tiesīgs veikt jebkuru apmaksu, izmantojot arī kādu citu apmaksas veidu, ko Pārdevējs piedāvā un kam Klients piekrīt;

Klients – tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kas noslēdz šo Līgumu, veicot Pasūtījumu vai Rezervāciju sev vai Trešajai personai par labu;

Līguma priekšmets - Pārdevēja piedāvātā Tūrisma pakalpojuma (u.c. pakalpojumu) Pasūtījuma veikšana vai Rezervācija, ko Pārdevējs pārdod Klientam Tīmekļa vietnē vai klātienē. Pēc Rezervācijas Klientam nav tiesības apmainīt to pret citu Tūrisma pakalpojuma Rezervāciju, izņemot, ja Pārdevējs pats to piedāvā vai piekrīt Klienta ierosinātai maiņai, vai tas tiek kaut kā īpaši papildus rakstveidā atrunāts (minēts Akcijas noteikumos vai Līgumā). Tūrisma pakalpojumu sniegšanas pamatvaloda - latviešu valoda, ja nav atrunāts citādi (brauciena programmā);

Līgums – noteikumi starp Pārdevēju un Klientu (skatīt augstāk “Līgums nosaka”). Ja Klients, piesakot Pasūtījumu vai veicot Rezervāciju, piekrīt šiem Līguma noteikumiem, tad Klients ir piekritis arī Akcijas noteikumiem, ja tādi ir izsludināti konkrētajā brīdī konkrētam Tūrisma pakalpojumam, par kuru Klients veic Pasūtījumu vai Rezervāciju. Ja konkrētam Tūrisma pakalpojumam tā Rezervācijas brīdī ir spēkā Akcijas noteikumi, par to Līgumā tiek veikta atzīme pie Līguma veida. Akcijas noteikumi ir pieejami šeit: https://lv.rsp.travel/lv/info/jaunumi/209527-travel_rsp_izsludinato_akciju_apkopojums.html;

Pakalpojumu kopējā cena – visu Klienta pieteikto un Pārdevēja apstiprināto pakalpojumu maksa 100% apjomā konkrēta ceļojuma ietvaros (ieskaitot visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, ieskaitot Rezervācijas maksu, maksu par jebkādiem papildpakalpojumiem un Īpašajām vajadzībām, ja tādas ir);

Parole - Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta simbolu, vārdu vai ciparu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un kuru Klients apņemas neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai;

Pasūtījums - Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma vai Īpašo vajadzību pieteikšana Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni vai esot klātienē, līdz jebkādu iemaksu veikšanai par to;

Pasūtījuma apstiprinājums - Pārdevēja elektroniski nosūtīta informācija par Pasūtījumu (tajā skaitā Līgums un brauciena programma) Klientam uz Klienta e-pastu pēc tam, kad Klients atbilstoši šim Līgumam ir pieteicis Pasūtījumu Tīmekļa vietnē, vai klātienē saņemtā informācija par Pasūtījumu un Līgums ar brauciena programmu papīra veidā, ja Klients veic Pasūtījumu klātienē;

Pārdevējs – SIA Travel RSP PLUS, vienotās reģistrācijas Nr. 40103967714, PTAC Tūrisma operatoru un aģentu licence Nr. T-2019-12, juridiskā un biroja adrese: A. Čaka iela 83/85-22, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@rsp.travel, galvenais komercdarbības veids - tūrisma pakalpojumu sniegšana. SIA Travel RSP PLUS ir personas datu apstrādes reģistra pārzinis (reģistrācijas Nr.006491) ar mērķi - klientu uzskaite tūrisma pakalpojumu sniegšanai;

Pārdevēja konts - Tīmekļa vietnē vai rēķinā norādītais Travel RSP PLUS bankas konts vai PayPal konts;

Puses – Pārdevējs un Klients kopā;

Rezervācija - Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma vai Īpašo vajadzību pieteikšana Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni vai esot klātienē, un tās pilna vai daļēja apmaksa;

Rezervācijas apstiprinājums – Pārdevēja elektroniski nosūtīta informācija par Rezervāciju Klientam uz Klienta e-pastu pēc tam, kad Klients ir veicis pilnu vai daļēju Rezervācijas apmaksu, vai klātienē saņemtā informācija par Rezervāciju papīra veidā, ja Klients veic Rezervācijas apmaksu klātienē;

Tīmekļa vietne – Pārdevēja interneta tīkla vietne ar adresi https://lv.rsp.travel;

Trešā persona - jebkura persona, kura nav šī Līguma puse un kuras labā var tikt veikts Pasūtījums vai Rezervācija. Trešā persona var piedalīties braucienā kā faktiskais patērētājs – ceļotājs, kā arī var veikt iemaksas Klientam par labu;

Tūrisma pakalpojums - Tīmekļa vietnē norādītais (tajā skaitā arī Akcijā piedāvātais) kompleksais tūrisma pakalpojums vai atsevišķs tūrisma pakalpojums.

1. Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās.

1.1. Tīmekļa vietnē vai klātienē apstiprinot šī Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Klients apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas un Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas.

1.3. Piekrītot Līguma nosacījumiem, Klients izvēlas dot vai nedot piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu informāciju no Pārdevēja. Ja Klients ir devis šādu piekrišanu, Pārdevējs to uzskata par nepārprotamu un Pārdevējam ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no stacionāro vai mobilo sakaru operatoriem, kā arī sūtīt šī punkta pirmajā teikumā minēto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

1.4. Klients var jebkurā laikā atteikties no reklāmas un jaunumu saņemšanas uz viņa norādīto e-pasta adresi vai norādīto telefona numuru. Pēc šāda brīvā formā rakstveidā pausta atteikuma saņemšanas Pārdevējam ir pienākums dzēst minēto Klienta e-pasta adresi vai norādīto telefona numuru no Pārdevēja aktīvo lietotāju datu bāzes. Klients var atteikties no reklāmas un jaunumu saņemšanas uz savu e-pasta adresi, izmantojot arī 6.2. punkta trešajā teikumā minēto atteikšanās veidu.

1.5. Noslēdzot šo Līgumu, Klients apliecina, ka pirms Pasūtījuma veikšanas vai Rezervācijas apmaksas:

a) vēlas veikt Pasūtījumu vai iegādāties Rezervāciju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, brauciena programmu un Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta,

b) izprot un ir pilnībā iepazinies gan ar šī Līguma noteikumiem, gan ar brauciena programmu, kā arī Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta,

c) brīvas gribas vadīts piekrīt Līguma noteikumiem, brauciena programmai un Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta, un atzīst tos par sev saistošiem.

1.6. Šis Līgums (tādā redakcijā, kāda tikusi publicēta Tīmekļa vietnē uz Pasūtījuma vai Rezervācijas brīdi) stājas spēkā brīdī, kad Klients Tīmekļa vietnē ir akceptējis šī Līguma (kas ietver arī konkrētās Akcijas, ja tāda ir) noteikumus, brauciena programmu, un Pārdevējs ir nosūtījis Pasūtījuma vai Rezervācijas apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Ja Puses Līgumu paraksta klātienē, tas stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

1.7. Klients var veikt Pasūtījumu vai apmaksāt Rezervācijas sev vai Trešajai personai par labu. Ja tiek veikts Pasūtījums vai Rezervācija tiek pirkta Trešajai personai par labu, visas saistības, kas rodas šī Līguma ietvaros, ir tikai starp Klientu un Pārdevēju. Klientam ir pienākums informēt Trešo personu par Rezervācijas iegādi un par visām tiesībām, pienākumiem un saistībām, kas būs Trešajai personai kā pakalpojuma faktiskajam saņēmējam (ceļotājam – Tūrisma pakalpojuma patērētājam). Tā pat Klientam ir pienākums šai Trešajai personai sniegt visu informāciju, kas saistīta ar brauciena programmu, izbraukšanas vietu, laiku, brauciena īpatnībām un riskiem (skatīt arī 4.2., 4.3., 4.4. punktu).

1.8. Trešā persona var veikt Rezervācijas apmaksu Klienta vietā. Šādā gadījumā Klients par to paziņo Pārdevējam, atsūtot ziņu uz Pārdevēja e-pastu. Pārdevējs nenes atbildību par Trešās personas rīcību vai savstarpējiem norēķiniem starp Klientu un Trešo personu. Ja Klienta Rezervācijas apmaksu pilnā vai daļējā apmērā veic Trešā persona, Pārdevējs ir tiesīgs pieņemt, ka šī Trešā persona ir izteikusi nepārprotamu vēlmi par maksājuma veikšanu Klientam par labu. Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Klients Trešo personu ir iepazīstinājis ar Līguma 3.punktā minētajām atteikuma tiesībām, kā arī citiem šī Līguma nosacījumiem, brauciena programmu un Akcijas noteikumiem, ja tāda tika izsludināta. Pārdevējs piesaista šo Trešās personas maksājumu Klienta Rezervācijai.

2. Pasūtījuma veikšana un Rezervācijas iegāde.

2.1. Klients var veikt Pasūtījumu vai pirkt Rezervāciju vienlaicīgi vairākām personām.

2.2. Tīmekļa vietnē pie katra Tūrisma pakalpojuma tiek norādīta cena, kas ietver visus LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas. Pie Īpašajām vajadzībām var nebūt norādīta to cena, šajā gadījumā Pārdevējs ar Klientu vienojas par to cenu atsevišķi. Pirms Līguma slēgšanas klātienē Klients tiek iepazīstināts ar minētajām cenām un brauciena programmu, Līguma nosacījumiem, tā pat Pārdevējs savu iespēju robežās sniedz nepieciešamo informāciju par brauciena īpatnībām, riskiem un atbild uz Klientu interesējošiem jautājumiem.

2.3. Pakalpojumu kopējā cena katram Klientam tiek norādīta saskaņām ar Klienta Pasūtījumā iekļautajiem pakalpojumiem pirms Rezervācijas apmaksas un to var redzēt Klienta pirkumu vēsturē arī pēc Rezervācijas daļējas vai pilnas apmaksas.

2.4. Pasūtījuma veikšanas brīdī Tūrisma pakalpojuma cena, kā arī pats Pasūtījums ir spēkā 24 stundas no Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas Klienta norādītajā e-pastā vai no Līguma parakstīšanas brīža klātienē.

2.5. Līguma 2.4. punktā minētais 24 stundu termiņš nav spēkā un Pārdevējs var dzēst Klienta Pasūtījumu, iepriekš Klientu par to neinformējot, ja:

a) veikts Pasūtījums par Akcijas cenu, Akcijas termiņš vai vietas par Akcijas cenu ir beigušās pirms veikta Rezervācija vai

b) iestājies kāds cits nosacījums, kas liedz Klientam veikt Rezervāciju (piemēram, Pārdevējs pamatotu iemeslu dēļ nespēs nodrošināt pieteikto pakalpojumu, pieteiktajā grupas braucienā vairs nav brīvu vietu un tml.).

2.6. Pasūtījuma veikšanas laikā Klients var izteikt Īpašās vajadzības tam paredzētajos laukos Tīmekļa vietnē vai darīt zināmas Pārdevējam klātienē. Klienta izteiktās Īpašās vajadzības ir papildus pakalpojums. Šo Īpašo vajadzību nodrošināšana nav obligāts Pārdevēja pienākums, ja Pārdevējs nepiekrīt to sniegšanai. Ja Pārdevējs piekrīt to sniegšanai, bet vēlāk pamatotu iemeslu dēļ saprot, ka nespēs tās nodrošināt, tad bez liekas kavēšanās dara to zināmu Klientam.

2.7. Klients pirms Rezervācijas apmaksas piekrīt, ka Pārdevējs var rezervēt naudas līdzekļus no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes Rezervācijā minētās naudas summas apmērā, ja kā maksājuma veids tiek izvēlēta internetbankas tiešsaiste vai darījumi ar maksājumu kartēm. Ja Pārdevējs rezervē naudas līdzekļus Rezervācijā minētās naudas summas apmērā no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes, Klients piekrīt minēto naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz Pārdevēja kontu.

2.8. Pasūtījums nav Rezervācija. Tikai pēc Rezervācijas pilnas vai daļējas apmaksas tiek garantētas pasūtītās vietas konkrētu pakalpojumu saņemšanā. Pasūtītās vietas nav garantētas, ja Rezervācijas apmaksa ir veikta brīdī, kad braucienā vairs nav pieejamu brīvu vietu. Šī punkta trešajā teikumā minētajā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Klientu telefoniski vai ar e-pasta starpniecību un atgriež Klienta iemaksāto naudu bez liekas kavēšanās vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.

2.9. PIRMĀS IEMAKSAS APJOMS:

2.9.1. Pasūtītās vietas konkrētu pakalpojumu saņemšanā ir garantētas, ja Klients iemaksā vismaz 30% no pieteikto Tūrisma pakalpojumu cenas.

2.9.2. Pārdevējs var noteikt Klientam Rezervācijas apmaksu 100% apmērā obligātā kārtā, informējot par to Klientu pirms apmaksas veikšanas, ja:

a) līdz pakalpojuma sniegšanas sākuma datumam ir palikušas 14 un mazāk dienas braucieniem ar autobusu vai 30 un mazāk dienas avio-ceļojumiem,

b) pakalpojumam ir Akcijas cena, kas paredz 100% iemaksu, vai

c) citos pamatotos gadījumos.

2.9.3. Pirmās iemaksas apjoms ir saistīts ar 2.12. punktā minētajiem termiņiem. Pirmās iemaksas apjomu var mainīt, ja Puses savstarpēji par to rakstveidā vienojas.

2.10. Rezervācija ir spēkā ar brīdi, kad klatienē vai distancēti (izmantojot Tīmekļa vietni, reģistrēto profilu un kādu no Tīmekļa vietnē piedāvātajiem apmaksas veidiem) attiecīgā naudas summa:

- ir iemaksāta Pārdevēja biroja kasē, Klients ir saņēmis čeku vai stingrās uzskaites kvīti un parakstīto Līgumu vai

- tikusi ieskaitīta Pārdevēja kontā un Klients ir saņēmis Rezervācijas apstiprinājumu uz savu norādīto e-pastu, vai

- Klients Tīmekļa vietnē ir ievadījis dāvanu kartes numuru vai kodu tam paredzētajā laukā, apstiprinājis apmaksas ar dāvanu karti veikšanu un ir saņēmis Rezervācijas apstiprinājumu uz savu norādīto e-pastu.

APMAKSAS VEIDI:

a) internetbankas tiešsaiste no Tīmekļa vietnes ar banku vai tiešsaiste no Tīmekļa vietnes ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina darījumus maksājumiem ar kartēm (tajā skaitā PayPal);

b) rēķins manuālā pārskaitījuma veikšanai (Puses vienojas, ka elektroniski nosūtītie rēķini ir derīgi bez paraksta);

c) skaidras naudas iemaksa birojā;

d) dāvanu karte (dāvanu kartes derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no iegādes dienas, ja nav noteikts citādi).

2.11. Rezervācija nav spēkā un pieteiktā vieta pakalpojuma saņemšanā nav garantēta, ja Klients uz Pārdevēja kontu patvaļīgi pārskaita naudas līdzekļus, neievērojot apmaksas kārtību, kas paredzēta šajā Līgumā vai individuāli Pušu apstiprinātajā apmaksas kārtībā (t.i. pakalpojumu apmaksai Klients neizmanto Tīmekļa vietni, profilu un kādu no Tīmekļa vietnē piedāvātajiem apmaksas veidiem un kārtību, vai neievēro abpusēji apstiprināto individuālo apmaksas kārtību (2.14. punkts), vai vēl nav noslēdzis Līgumu).

Šajā punktā minētajā gadījumā Klients apzinās, ka: a) vieta pakalpojuma saņemšanā nav garantēta, b) Pārdevējam ir tiesības atskaitīt Klientam atpakaļ viņa iemaksātos naudas līdzekļus bez iepriekšēja brīdinājuma.

2.12. Ja sākotnēji tiek veikta daļēja Rezervācijas apmaksa, tad turpmāk jāievēro sekojoši APMAKSAS TERMIŅI:

2.12.1. Braucienos ar autobusu:

a) 50% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 40 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma,

b) 75% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 20 dienas pirms pakalpojuma sākuma datuma,

c) 100% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 14 dienas pirms pakalpojuma sākuma datuma;

2.12.2. Avio-ceļojumos:

a) 50% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 50 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma,

b) 75% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 40 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma,

c) 100% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma.

2.13. Ja Klients neievēro Līgumā noteiktos apmaksas termiņus vai neievēro abpusēji apstiprināto individuālo apmaksas kārtību (2.14. punkts), Pārdevējs var dzēst Rezervāciju un paturēt sev Klienta iemaksāto naudu.

2.14. Apmaksas kārtību un termiņus var mainīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Puses var noteikt individuālu apmaksas kārtību un nosacījumus.

2.15. Īpašās vajadzības (papildpakalpojumus), tajā skaitā papildekskursijas par izdevīgāku cenu, Klients pirms brauciena var pieteikt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms ceļojuma sākuma datuma. Vēlāk pieteikt Īpašās vajadzības par izdevīgāku cenu var tikai izņēmuma gadījumos un ja Pārdevējs tam rakstveidā piekrīt.

2.16. Pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis naudas līdzekļus par Klienta Rezervāciju, Pārdevējs nosūta uz Klienta izveidotajā profilā norādīto e-pasta adresi Rezervācijas apstiprinājumu ar saiti uz Tīmekļa vietnē esošo Klienta maksājumu vēsturi.

2.17. Ja pārdoto rezervāciju skaits nav sasniedzis nepieciešamo grupas braucienā paredzēto minimālo dalībnieku skaitu (t.i. 40 personas autobusa grupu braucienos un 11 personas grupu avio-ceļojumos), Pārdevējam ir pienākums rakstveidā (uz e-pastu) paziņot Klientam par pakalpojuma atcelšanu pēc Pārdevēja iniciatīvas ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms tūrisma brauciena sākuma datuma, ja brauciens ilgst vairāk kā 6 (sešas) dienas, vai ne vēlāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms brauciena sākuma datuma, ja brauciens ilgst no 6 (sešām) līdz 2 (divām) dienām, vai arī 48 stundas pirms brauciena, ja brauciens ilgst mazāk nekā 2 (divas) dienas.

Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Klienta iemaksāto naudas summu, pārskaitot to uz Klienta norādīto kontu vai atgriež skaidrā (ja Klients izsaka tādu vēlmi), vai arī atceļ naudas līdzekļu rezervāciju no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī punkta pirmajā teikumā minētā paziņojuma nosūtīšanas datuma. Skatīt arī 4.5. punktu.

2.18. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji apturēt Klienta izveidotā konta darbību Tīmekļa vietnē un Pārdevējs vienpusēji var atcelt Klienta Rezervāciju, ja tā nav saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem vai 2.17. punktā minēto, ja Tūrisma pakalpojuma sniegšana vēl nav sākusies un ja šādai Pārdevēja rīcībai ir nozīmīgs, būtisks pamatojums.

Šādā gadījumā Pārdevējs bez kavēšanās paziņo Klientam par pieņemto lēmumu un atmaksā Klientam iemaksāto naudu par konkrēto Rezervāciju, pārskaitot to uz Klienta norādīto kontu vai atgriež skaidrā (ja Klients izsaka tādu vēlmi), vai arī atceļ naudas līdzekļu rezervāciju no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstveida paziņojuma par Rezervācijas atcelšanu nosūtīšanas datuma. Papildus kompensācijas, izņemot 4.5. punktā minētās, Klientam netiek izmaksātas.

2.19. Klients, izmantojot savu profilu, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms avio-ceļojuma vai 7 (septiņas) dienas pirms pasūtītā ceļojuma ar sauszemes vai jūras transportu ievada nepieciešamos datus par brauciena dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas dzimšanas dati, ja nepieciešams - arī ceļošanai izmantojamā dokumenta sērija, numurs un derīguma termiņš). Klients atbild par šo ievadīto datu patiesumu, savukārt Pārdevējs atbild par šo datu drošu uzglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un šī Līguma prasībām.

2.20. Klienta iemaksātās naudas drošības garantētājs ir BTA Insurance Company SE (polise Nr: LV20-35-10000003-9, tel. Nr. +371 26121212, fakss: +371 67025190, zaudējumu pieteikumu e-pasta adrese: assist@bta.lv). BTA Insurance Company SE sedz Līgumā norādīto Rezervācijas un citu Klienta apmaksāto pakalpojumu maksas apmēru, kā arī visus papildizdevumus, kas saistīti ar Klienta atgriešanos atpakaļ valstī, kurā sācies brauciens (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja Pārdevēja maksātnespējas gadījumā vai līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai Pārdevējs nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret Klientu vai ja Pārdevējs maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde. Šajos gadījumos Klients vēršas pēc palīdzības pie jebkura BTA Insurance Company SE vai Pārdevēja darbinieka (kontaktelefonu numuri: 67313401; 22339931, e-pasts: info@rsp.travel, https://lv.rsp.travel) vai grupas vadītāja.

3. Klienta tiesības, atsakoties no Rezervācijas.

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un atcelt Pasūtījumu vai Rezervāciju, vai kādu Īpašo vajadzību, atnesot Pārdevējam personīgi vai nosūtot pa pastu (uz Pārdevēja juridisko adresi) vai e-pastu (info@rsp.travel) rakstveida iesniegumu, ievērojot 3.2. punktā minētās prasības, par atteikuma tiesību izmantošanu.

3.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Klientam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

a) Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus un citas ziņas, kas nepārprotami identificē Klientu;

b) paziņojumu par atkāpšanos no Līguma (vai no kura tieši pakalpojuma atsakās);

c) iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

d) Klienta parakstu (oriģināls iesniegumam pa pastu vai ieskanēts paraksts iesniegumam e-pastā) vai elektronisko Klienta parakstu (iesniegumam e-pastā).

3.3. Atteikuma termiņi un sekas, ja Rezervācija NAV iegādāta Akcijas laikā par Akcijas cenu:

a) atsakoties no iegādātās Rezervācijas 61 un vairāk dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients saņem atpakaļ visu iemaksāto naudu;

b) atsakoties no iegādātās Rezervācijas no 60 līdz 41 dienu pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 30% no Pakalpojumu kopējās cenas;

c) atsakoties no iegādātās Rezervācijas no 40 līdz 21 dienu pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 50% no Pakalpojumu kopējās cenas;

d) atsakoties no iegādātās Rezervācijas no 20 līdz 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 75% no Pakalpojumu kopējās cenas;

e) atsakoties no iegādātās Rezervācijas 13 dienas un mazāk pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 100% no Pakalpojumu kopējās cenas.

Visiem avio-ceļojumiem UZ BULGĀRIJU ir IZŅĒMUMA atteikuma termiņi un sekas, ja rezervācija nav iegādāta Akcijas laikā un ja atteikums no klienta puses (rezervācijas veicēja vai ceļotāja puses) iesniegts sakarā ar apstākļiem, par kuriem nav atbildīgs Pārdevējs (ceļojuma organizētājs):

a) atsakoties no ceļojuma 29 un vairāk dienas pirms tā - tiek zaudēti EUR 46 (četrdesmit seši eiro) par katru personu;

b) atsakoties no ceļojuma 28 līdz 15 dienas pirms tā - tiek zaudēti EUR 138 (viens simts trīsdesmit astoņi eiro) par katru personu;

c) atsakoties no ceļojuma 14 dienas un mazāk pirms tā - tiek zaudēti EUR 229 (divi simti divdesmit deviņi eiro) par katru personu.

3.4. Ja Klients vai pakalpojumam pieteiktā Trešā persona neierodas uz pakalpojuma saņemšanu tā norādītajā vietā vai laikā, Klients zaudē 100% no Pakalpojumu kopējās cenas.

3.5. Ja Klients iesniedz Pārdevējam atteikumu pēc Rezervācijas, kas sākotnēji tika pirkta Akcijas laikā par akcijas cenu, Klients zaudē 100% no iemaksātās naudas un nosacījumi, kas minēti 3.3. punkta a), b), c), d) apakšpunktos, nav spēkā.

3.6. Līguma 3.3. punkta a), b), c) , d), e) apakšpunktos un 3.5. punktā minētajos gadījumos Puses var piedāvāt viena otrai noslēgt jaunu līgumu par citu pakalpojumu, uz kuru tiek pārceltas iemaksas par atteikto Rezervāciju, kā rezultātā Klients var nezaudēt iemaksāto naudu. Šis Līguma punkts nav uzskatāms par Pušu pienākumu.

3.7. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma Klients var piedāvāt Pārdevējam, ka Rezervācijā minēto pakalpojumu izmantos cita persona, nevis tā, kas tikusi pieteikta kā faktiskais pakalpojuma saņēmējs – ceļotājs. Pārdevējs 24 stundu laikā no šī Klienta lūguma saņemšanas brīža apstiprina maiņu. Par šādas maiņas nosacījumiem Puses vienojas atsevišķi. Ja Pārdevējs nolemj nepiekrist šādai maiņai, pieņemtais lēmums ir jāpamato.

Klients apzinās, ka šāda personu maiņa pirms brauciena var radīt Pusēm papildus izdevumus (piemēram, aviobiļešu pārreģistrācijas izdevumi, izmitināšanas izdevumi, ja mainās iepriekš pieteiktās izmitināšanas nosacījumi, darbinieku nodarbināšana ārpus to darba laika u.tml.), un Klients apņemas tos apmaksāt bez liekas vilcināšanās, ja to apmaksa tiek prasīta.

Izdevumus, kas rodas maiņas sakarā, sedz Klients ar jauno ceļotāju solidāri.

3.8. Ja Klients vai pakalpojumam pieteiktā Trešā persona – ceļotājs savas vainas dēļ atsakās vai pārtrauc apmaksātu pakalpojumu, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

3.9. Ja Klients izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Pārdevējs iespējami agrāk, bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Klients nosūtījis rakstisku atteikumu, vai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaksu apliecinošu dokumentu saņemšanas, atmaksā Klientam visas viņa veiktās iemaksas atbilstoši Līguma 3.daļā minētajiem nosacījumiem.

4. Atbildība.

4.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību, kuras viņš, saskaņā ar Līguma noteikumiem, sniedzis, reģistrējoties Pārdevēja Tīmekļa vietnē, kā arī veicot Pasūtījumu vai Rezervāciju. Klients ir atbildīgs arī par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību par Trešo personu, ja Tūrisma pakalpojuma Pasūtījumu vai Rezervāciju veic par labu šai Trešajai personai.

4.2. Ja Klients Tūrisma pakalpojuma Rezervāciju veic Trešajai personai par labu, tad Klienta pienākums ir iepazīstināt šo Trešo personu ar šī Līguma noteikumiem, Akcijas noteikumiem un brauciena programmu (tajā skaitā, ar izbraukšanas un iebraukšanas datumiem, apdrošināšanas iespējām, Pārdevēja kontaktinformāciju), kā arī sniegt visu informāciju, kas attiecas uz šīs Trešās personas tiesībām, pienākumiem un atbildību, kas tai rodas gan pirms Tūrisma pakalpojuma izmantošanas, gan tā laikā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.3. Ja Klientam vai Trešajai personai ir nodoms patstāvīgi veikt apdrošināšanu sev vai Trešajai personai, Klientam būtu vēlams to darīt zināmu Pārdevējam. Ja apdrošināšanu veic Pārdevējs, tad Pārdevējs pirms tam iepazīstina Klientu ar normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju.

4.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā Līguma darbības laikā vienpusēji atkāpties no Līguma tikai tad, ja ievēro Klienta tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021). Minētie noteikumi nosaka arī Pārdevēja atbildību par informācijas sniegšanu Klientam pirms Rezervācijas un pirms brauciena.

4.5. Ja Pārdevējs atceļ Rezervāciju 2.17., 2.18. punktā minētajā gadījumā un ja Klients sakarā ar iegādāto Tūrisma pakalpojumu patstāvīgi ir iegādājies aviobiļetes vai patstāvīgi veicis apdrošināšanu, Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstveida paziņojuma par Rezervācijas atcelšanu nosūtīšanas datuma kompensē ar apdrošināšanas iegādi saistītos izdevumus, bet tikai tādā gadījumā, ja apdrošinātājs atsakās anulēt polisi, un ar aviobiļešu iegādi saistītos izdevumus tikai tādā gadījumā, ja aviokompānija aviobiļetes nekompensē pati. Minētās kompensācijas netiek izmaksātas, ja brauciena atcelšanu radījuši no Pārdevēja neatkarīgi apstākļi.

4.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā (force majeure). Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi.

4.7. Līguma izpildes gaitā, Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko, telefonsakaru vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu lietošanas traucējumu dēļ, gadījumā, ja to darbību nodrošina trešās personas. Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

4.8. Pārdevējs nes atbildību par līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

4.9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" 114. punktu (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), ja nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, Pārdevējs sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu. Ja iespējams, Pārdevējs nodrošina izmitināšanu līdzvērtīgas kategorijas tūristu mītnē uz laikposmu, kas nepārsniedz 3 (trīs) naktis vienam ceļotājam. Ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 ir paredzēti ilgāki termiņi, piemēro minētos termiņus.

4.10. Pārdevējs bez kavēšanās (ja vien tai nav pamatots iemesls) sniedz atbalstu ceļotājam, kas nonācis grūtībās (tostarp arī apstākļos, kas minēti šo noteikumu 4.9. punktā), jo īpaši: - sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību; - palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus.

4.11. Klientam vai Trešajai personai, kas izmanto Klienta iegādāto Tūrisma pakalpojumu, bez kavēšanās (ja vien tai nav pamatots iemesls), ņemot vērā lietas apstākļus, ir pienākums informēt Pārdevēju par jebkādu neatbilstību, ar ko saskaras Līgumā iekļautā Tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā. Pārdevējam ir pienākums novērst šo neatbilstību nekavējoties vai saprātīgā termiņā, par ko vienojas ar Klientu.

4.12. Pārdevējs neatbild par to, ka Klients vai Trešā persona, kas izmanto Klienta iegādāto Tūrisma pakalpojumu, netiek ielaista kādā no valstīm un tādēļ nevar turpināt izmantot Tūrisma pakalpojumu, ja šī neielaišana radusies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ vai Klienta, vai Trešās personas vainas dēļ.

4.13. Pārdevējam ir tiesības mainīt brauciena programmu, par izmaiņām informējot Klientu bez liekas kavēšanās.

4.13.1. Ja izmaiņas ir nenozīmīgas (tās nemaina līguma būtiskās sastāvdaļas un būtiski neietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu) vai to nepieciešamību ir izraisījuši 4.6. punktā minēti apstākļi, kompensācija par izmaiņām netiek izmaksāta.

4.13.2. Ja izmaiņas ir būtiskas (mainās galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības) vai Pārdevējs nespēj nodrošināt Klienta Īpašās vajadzības, kurām iepriekš ir piekritis, un izmaiņas jāveic vēl pirms brauciena sākuma, Klients saprātīgā termiņā (ko noteicis Pārdevējs) drīkst:

a) piekrist ierosinātajām izmaiņām vai

b) izbeigt Līgumu, nemaksājot Līguma izbeigšanas maksu. Ja Klients izvēlas izbeigt Līgumu, Pārdevējs bez liekas kavēšanās (ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Klienta paziņojuma par Līguma izbeigšanu) atgriež Klientam visu iemaksāto naudu.

4.13.3. Ja izmaiņas tiek veiktas brauciena laikā, tās ir būtiskas vai Pārdevējs nespēj brauciena laikā nodrošināt Klienta Īpašās vajadzības, kurām iepriekš ir piekritis, kā arī izmaiņas neatbilst 4.6. punktā minētiem nosacījumiem, Pārdevējs piedāvā Klientam alternatīvu pakalpojumu. Klients var piekrist jaunajam pakalpojumam un vienoties ar Pārdevēju par cenu starpības segšanu, ja tāda ir, vai var atteikties no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma. Ja Klients atsakās no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma vai kāds pakalpojums pēc atcelšanas netiek aizvietots, Pārdevējs bez liekas kavēšanās (ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām programmā) atgriež Klientam par nenotikušo pakalpojumu iemaksāto naudu.

5. Klienta datu apstrāde.

5.1. Pārdevējs ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrācija, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 1.3. punktā minētajā gadījumā (piekrītot) – arī pakalpojuma piedāvāšana. Klients piekrīt savu personisko datu nodošanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

5.2. Pārdevējs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normu prasības par personu datu aizsardzību. Ja Klients pēc pakalpojuma saņemšanas vai citos pamatotos gadījumos prasa Pārdevējam dzēst Klienta vai Klienta braucienam pieteikto personu datus no datu glabātuves (ieskaitot šo personu kontaktinformāciju), Pārdevējam ir pienākums to veikt bez liekas kavēšanās.

6. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana.

6.1. Piekrītot visa veida informācijas saņemšanai, tostarp komerciālu paziņojumu saņemšanai, kurus sūta Pārdevējs, Klients pilnībā apzinās, ka ir brīvi un nepārprotami piekritis to saņemšanai cita starpā arī uz e-pastu vai mobilo sakaru īsziņu veidā.

6.2. Klients 6.1. punktā minētajā gadījumā apliecina, ka viņam nav iebildumu arī pret turpmāku Pārdevēja reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas saņemšanu gan uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru, gan uz Klienta e-pasta adresi. Klients neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no šīs informācijas saņemšanas, to var izdarīt, nospiežot uz no Pārdevēja saņemtās vēstules beigās esošās saites "Lai mainītu Travel RSP info saņemšanas uzstādījumus, spied šeit" vai paziņojot par savu vēlmi rakstveidā klātienē vai rakstveidā uz Pārdevēja e-pastu info@rsp.travel.

7. Citi noteikumi.

7.1. Pārdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Klienta sniegtajiem datiem tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Tīmekļa vietnē, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Tīmekļa vietnes modificēšana bez iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas ir aizliegta.

7.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

7.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai e-pastu, kas norādīti Līgumā un Klienta reģistrācijas laikā izveidotajā profilā, vai saņemot klātienē.

7.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10. kalendārajā dienā pēc "Latvijas pasta" zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

7.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Tīmekļa vietnē un grozījumi tiek akceptēti no Klienta puses, Klientam veicot atzīmi Tīmekļa vietnē vai izmantojot citus nepārprotamus, tiešus vai distancētus saziņas veidus, ar kuriem Pārdevējs var pierādīt minēto grozījumu akceptēšanas faktu.

7.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tā pat Klients var vērsties pie PTAC, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010.

7.8. Līgums ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, ja Pasūtījums vai Rezervācija tiek veikta, izmantojot Pārdevēja Tīmekļa vietni. Klātienē (Pārdevēja adresē) slēgtie līgumi tiek parakstīti 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku un izsniegti Pusēm papīra veidā. Bez paraksta ir spēkā visi Līguma grozījumi, ja tie ir Pušu elektroniski nosūtīti iesniegumi, papildinājumi pie Rezervācijas, ja tie ar abpusēji apstiprināti un to savstarpējai apmaiņai tiek izmantotas: Klienta Pasūtījuma veikšanas laikā norādītā e-pasta adrese un Pārdevēja e-pasta adrese info@rsp.travel vai cita Pārdevēja e-pasta adrese ar e-pasta adreses otru pusi @rsp.travel.

Informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumam