Vispārējie līguma noteikumi

Līgums par kompleksa tūrisma pakalpojuma vai atsevišķa tūrisma pakalpojuma pieteikšanu un pirkšanu

Līguma vispārējie noteikumi

Līgums nosaka: a) kompleksa tūrisma pakalpojuma vai atsevišķa tūrisma pakalpojuma pieteikšanas un pirkšanas kārtību starp SIA Travel RSP PLUS (reģ. nr. 40103967714, licence T-2019-12, juridiskā un biroja adrese: A. Čaka iela 83/85-22, Rīga, LV-1011, turpmāk - Pārdevējs) un pakalpojuma pieteicēju vai pircēju (turpmāk - Klients), izmantojot SIA Travel RSP PLUS tīmekļa vietni https://lv.rsp.travel vai slēdzot Līgumu klātienē, kā arī b) Pārdevēja un Klienta tiesības, pienākumus, atbildību u.c. noteikumus tūrisma pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā. Brauciena programma ir neatņemama Līguma sastāvdaļa kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

Līgumā lietoto terminu nozīme:

Akcija - Tīmekļa vietnē Pārdevēja piedāvātā un izsludinātā iespēja Klientam veikt Pasūtījumu un Rezervēt Tūrisma pakalpojumu uz īpaši izdevīgiem noteikumiem. Akcija ir izsludināta, ja Tīmekļa vietnē pie Tūrisma pakalpojuma piedāvājuma: a) ir minēts vārds “Akcija”, b) cena ir samazināta, c) ir iespēja iepazīties ar attiecīgās Akcijas noteikumiem. Veicot Rezervāciju birojā, ar Akcijas noteikumiem Klientu iepazīstina klātienē pirms Līguma parakstīšanas. Ar visām Pārdevēja izsludinātajām Akcijām un Akciju noteikumiem var iepazīties šeit: https://lv.rsp.travel/lv/info/jaunumi/209527-travel_rsp_izsludinato_akciju_apkopojums.html;

Brauciena programma – brauciena maršruts, kas ietver kompleksa Tūrisma pakalpojuma raksturojošās detaļas un nosacījumus;

Braucienam pieteiktā persona – ceļotājs jeb faktiskais pakalpojuma saņēmējs, kas izmanto iegādāto Tūrisma pakalpojumu. Braucienam pieteiktā persona var būt gan Klients pats, gan Trešā persona, kuras labā Klients iegādājies Tūrisma pakalpojumu;

Dāvanu karte – viens no Tūrisma pakalpojuma apmaksas veidiem. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir viens gads no iegādes dienas, ja nav noteikts citādi. Atteikties no dāvanu kartes un saņemt atpakaļ iemaksāto naudu var 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dāvanu kartes iegādes brīža. Uz naudu, kas iemaksāta par dāvanu karti, attiecas visas 2.19. punktā minētā klientu iemaksātās naudas drošības garantijas. Sīkāka informācija par dāvanu karti ir atrodama šeit: https://lv.rsp.travel/lv/info/jaunumi/339124-davanu_karte.html

Īpašās vajadzības – papildpakalpojumi jeb Klienta izteiktās un atzīmētās īpašās prasības, vajadzības vai piezīmes, kuras Klients dara zināmas un kurām Pārdevējs ir piekritis (piemēram, ceļojuma apdrošināšanas polise, papildus bagāžas pārvadāšana, SGL vai TRIPL viesnīcas numuriņš, papildus sēdvieta autobusā, sēdvietas izvēle autobusā vai lidmašīnā, papildus ekskursijas un citas tml. vajadzības);

Klienta konts - uz Klienta vārda jebkurā no reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta pakalpojumu apmaksa. Klients ir tiesīgs veikt jebkuru apmaksu, izmantojot arī kādu citu apmaksas veidu, ko Pārdevējs piedāvā un kam Klients piekrīt;

Klients – tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kas noslēdz šo Līgumu, veicot Pasūtījumu vai Rezervāciju sev vai Trešajai personai par labu;

Līguma priekšmets - Pārdevēja piedāvātā Tūrisma pakalpojuma Pasūtījuma veikšana un Rezervācija, ko Pārdevējs pārdod Klientam Tīmekļa vietnē vai klātienē birojā, kā arī šo Tūrisma pakalpojumu sniegšana un saņemšana. Pēc Rezervācijas Klientam nav tiesības apmainīt to pret cita Tūrisma pakalpojuma Rezervāciju, izņemot, ja Pārdevējs pats to piedāvā vai piekrīt Klienta ierosinātai maiņai, vai tas tiek kaut kā īpaši papildus atrunāts (minēts Akcijas noteikumos vai individuālos Līguma nosacījumos). Tūrisma pakalpojumu sniegšanas pamatvaloda vienmēr ir latviešu valoda, ja vien brauciena programmā nav minēts citādi;

Līgums – vienošanās noteikumi starp Pārdevēju un Klientu, tajā skaitā brauciena programma un Akcijas noteikumi, ja, veicot Rezervāciju, konkrētajam Tūrisma pakalpojumam ir izsludināta Akcija. Ar visām Pārdevēja izsludinātajām Akcijām un Akciju noteikumiem var iepazīties šeit:
https://lv.rsp.travel/lv/info/jaunumi/209527-travel_rsp_izsludinato_akciju_apkopojums.html;

Pakalpojumu kopējā cena – visu Klienta pasūtīto un rezervēto pakalpojumu maksa konkrēta brauciena Pasūtījuma vai Rezervācijas ietvaros (ieskaitot visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas);

Parole - Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta simbolu, vārdu vai ciparu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savas tiesības lietot Pārdevēja Tīmekļa vietnē reģistrēto profilu un kuru Klients apņemas neizpaust un nenodot Trešajām personām;

Pasūtījums - Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma vai Īpašo vajadzību pieteikšana Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni vai esot klātienē, līdz jebkādu iemaksu veikšanai;

Pasūtījuma apstiprinājums -  informācija par Pasūtījuma detaļām ar Līguma vispārējiem noteikumiem un brauciena programmu, kas elektroniski nosūtīta Klientam uz e-pasta adresi vai izsniegta birojā klātienē papīra veidā pēc tam, kad Klients ir veicis Pasūtījumu;

Pārdevējs – SIA Travel RSP PLUS, vienotās reģistrācijas Nr. 40103967714, PTAC Tūrisma operatoru licence Nr. T-2019-12, juridiskā un biroja adrese: A. Čaka iela 83/85-22, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@rsp.travel, galvenais komercdarbības veids - tūrisma pakalpojumu sniegšana. SIA Travel RSP PLUS ir personas datu apstrādes reģistra pārzinis (reģistrācijas Nr.006491) ar mērķi - klientu uzskaite tūrisma pakalpojumu sniegšanai (un piedāvāšanai, ja saņemta Klienta atļauja);

Pārdevēja konts - rēķinā norādītais Pārdevēja bankas konts, Tīmekļa vietnes tiešsaistes maksājumā norādītais Pārdevēja bankas konts, kas norādīts kā saņēmēja konts internetbankas tiešsaistes maksājumos ar SEB banku vai maksājumos ar jebkuras bankas karti (tajā skaitā PayPal);

Puses – Pārdevējs un Klients kopā;

Rezervācija - Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma vai Īpašo vajadzību pieteikšana Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni vai esot klātienē, un tās pilna vai daļēja apmaksa;

Rezervācijas apstiprinājums – informācija par daļējas vai pilnas Rezervācijas apmaksu, kas elektroniski nosūtīta Klientam uz e-pasta adresi vai izsniegta birojā klātienē papīra veidā;

Tīmekļa vietne – Pārdevēja interneta tīkla vietne ar adresi https://lv.rsp.travel;

Trešā persona - jebkura persona, kura nav šī Līguma puse un kuras labā var tikt veikts Pasūtījums vai Rezervācija. Trešā persona var piedalīties braucienā kā faktiskais tā patērētājs – ceļotājs, kā arī var veikt iemaksas Klientam par labu;

Tūrisma pakalpojums - Tīmekļa vietnē vai klātienē piedāvātais kompleksais tūrisma pakalpojums vai atsevišķs tūrisma pakalpojums.

1. Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās.

1.1. Tīmekļa vietnē vai klātienē apstiprinot šī Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Klients apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas un Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas. Pārdevējs pirms Līguma slēgšanas sniedz visu nepieciešamo pirmslīguma informāciju par Tūrisma pakalpojumu, tā īpašībām, īpatnībām un iespējamiem riskiem, kā arī par Brauciena programmu.

1.3. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē, Klients dot piekrišanu saņemt informāciju par Pasūtījumu un Rezervāciju uz savu e-pastu un telefona numuru.

1.4. Noslēdzot šo Līgumu, Klients apliecina, ka pirms Pasūtījuma veikšanas un Tūrisma pakalpojuma Rezervācijas: a) vēlas veikt Pasūtījumu un Rezervāciju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, brauciena programmu un Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta, b) izprot un ir pilnībā iepazinies gan ar šī Līguma noteikumiem, gan ar brauciena programmu, kā arī Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta, c) brīvas gribas vadīts piekrīt Līguma noteikumiem, brauciena programmai un Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta, un atzīst tos par sev saistošiem.

1.5. Distancēti šis Līgums stājas spēkā (tādā redakcijā, kāda tikusi publicēta Tīmekļa vietnē uz Pasūtījuma vai Rezervācijas brīdi), ja: a) Klients Tīmekļa vietnē ir piekritis šī Līguma noteikumiem (tajā skaitā Akcijas noteikumiem, ja tāda uz pirkuma brīdi ir izsludināta) un Brauciena programmai, b) Pārdevējs ir nosūtījis Pasūtījuma apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi un c) Klients ir veicis daļēju vai pilnu Rezervācijas apmaksu.

Ja Puses Līgumu paraksta klātienē, tas stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un Rezervācijas pilnu vai daļēju apmaksu.

1.6. Klients var veikt Pasūtījumu un apmaksāt Rezervāciju sev vai Trešajai personai par labu. Šādā gadījumā atsevišķs Līgums ar šo Trešo personu netiks slēgts.

1.7. Trešā persona, kuras labā Klients veicis Rezervāciju, ar saviem naudas līdzekļiem var piedalīties Rezervācijas apmaksā, šādā gadījumā Pārdevējs piesaista Trešās personas maksājumu Klienta Rezervācijai. Pārdevējs nenes atbildību par Trešās personas rīcību vai savstarpējiem norēķiniem starp Klientu un Trešo personu. Ja Klienta Rezervācijas apmaksā piedalās Trešā persona, Pārdevējs ir tiesīgs pieņemt, ka šī Trešā persona ir izteikusi nepārprotamu vēlmi maksājuma veikšanai par labu Klienta Rezervācijai. Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Klients Trešo personu ir iepazīstinājis ar Līguma 3. punktā minētajām atteikuma tiesībām, kā arī citiem šī Līguma nosacījumiem, Brauciena programmu un Akcijas noteikumiem, ja tāda tika izsludināta.

2. Pasūtījuma veikšana un Rezervācijas iegāde.

2.1. Klients var veikt Pasūtījumu vai pirkt Rezervāciju vienlaicīgi vairākām personām.

2.2. Tīmekļa vietnē pie katra Tūrisma pakalpojuma tiek norādīta cena vienai personai, kas ietver visus LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas. Klātienē Klients par cenām tiek informēts mutiski. Ja Klients vēlas saņemt kādu Īpašu vajadzību, kura iepriekš netika piedāvāta, un Pārdevējs piekrīt to sniegt, Puses par to vienojas individuāli.

2.3. Klienta izvēlēto pakalpojumu cenas tiek summētas atbilstoši Pasūtījuma saturam un Pakalpojumu kopējā cena Klientam tiek norādīta pirms Rezervācijas apmaksas. Pirms apmaksas ar Pasūtījuma detaļām var iepazīties gan Tīmekļa vietnē Klienta pirkumu vēsturē, gan uz Klienta e-pastu nosūtītajā Pasūtījuma apstiprinājumā, gan Līguma projektā klātienē.

2.4. Pārdevējs nedrīkst paaugstināt Pasūtījuma veikšanas brīdī Klientam piedāvāto Tūrisma pakalpojumu cenu, ja Klientam ir izsniedzis rēķinu ar precīzi noteiktu apmaksas datumu un laiku. Ja Klients neveic apmaksu rēķinā noteiktajā laikā, sākotnēji piedāvāto cenu Pārdevējs var mainīt.

2.5. Pārdevējs var dzēst Klienta Pasūtījumu, iepriekš Klientu par to neinformējot, ja: a) Pasūtījums bija veikts par Akcijas cenu, bet Akcijas termiņš vai vietas par Akcijas cenu ir beigušās pirms veikta Rezervācija vai b) iestājies kāds cits nosacījums, kas liedz Klientam veikt Rezervāciju (piemēram, pieteiktajā grupas braucienā vairs nav brīvu vietu, brauciens tiek atcelts pirms veikta Rezervācija, noteiktajā termiņā nav apmaksāts rēķins un tml.).

2.6. Pasūtījuma veikšanas laikā Klients var izteikt Īpašās vajadzības tam paredzētajos laukos Tīmekļa vietnē vai vēlāk darīt zināmas Pārdevējam e-pastā vai klātienē. Skatīt arī 2.15. punktu par Īpašo vajadzību pieteikšanas termiņiem.

2.7. Klients pirms Rezervācijas apmaksas piekrīt, ka Pārdevējs var rezervēt naudas līdzekļus no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes Rezervācijā minētās naudas summas apmērā, ja kā maksājuma veids tiek izvēlēta internetbankas tiešsaiste vai darījumi ar maksājumu kartēm. Ja Pārdevējs rezervē naudas līdzekļus Rezervācijā minētās naudas summas apmērā no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes, Klients piekrīt minēto naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz Pārdevēja kontu.

2.8.  Pasūtījums nav Rezervācija. Pasūtot un neveicot pirmo iemaksu, vieta braucienā (kompleksā tūrsima pakalpojumā) vai konkrēta pakalpojuma saņemšanā nav garantēta. Pārdevējam nav pienākums pieturēt Klientam vietu bez pirmās iemaksas, ja vien Pārdevējs nav izsniedzis Klientam rēķinu ar precīzu tā apmaksas datumu un laiku

2.9. Tūrisma pakalpojumam spēkā ir tā cena, par kādu Klients veicis Rezervāciju. PIRMĀS IEMAKSAS APJOMS:

2.9.1. Pasūtītā vieta ir garantēta un Rezervācija ir spēkā, ja Klients iemaksā vismaz 30% no pieteikto Tūrisma pakalpojumu cenas.

2.9.2. Pārdevējs Klientam pirmās iemaksas apjomu var noteikt lielāku par 30% no pieteikto Tūrisma pakalpojumu cenas. Pārdevējs pirmās iemaksas apjoma paaugstināšanu var saistīt tikai ar to, cik dienas ir palikušas līdz Tūrisma pakalpojuma sākumam (skatīt 2.12. punktā minētos termiņus).

2.10. Rezervācija ir spēkā, ja Klients veicis pirmo iemaksu saskaņā ar 2.9. punktu, izmantojot kādu no Līgumā minētiem apmaksas veidiem, un ir saņēmis Rezervācijas apstiprinājumu uz savu e-pastu vai maksājuma apstiprinājuma dokumentu klātienē (biroja kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti). APMAKSAS VEIDI:

a) internetbankas tiešsaiste no Tīmekļa vietnes ar banku vai tiešsaiste no Tīmekļa vietnes ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina darījumus maksājumiem ar kartēm (tajā skaitā PayPal);

b) rēķins manuālā pārskaitījuma veikšanai (Pārdevējs nosūta vai izsniedz Klientam rēķinu ar precīzu apmaksas laiku). Puses vienojas, ka elektroniski nosūtītie rēķini ir derīgi bez paraksta;

c) skaidras naudas iemaksa birojā;

d) dāvanu karte (dāvanu kartes koda ievade Tīmekļa vietnē tam paredzētajā vietā).

2.11.   Pasūtītā vieta braucienā (kompleksā Tūrisma pakalpojumā) vai konkrēta pakalpojuma saņemšanā nav garantēta un Rezervācija nav spēkā, ja Klients nav ievērojis 2.9. un 2.10. punktos minēto pirmās iemaksas apjomu un tās apmaksas veidus (piemēram, ja Klients pirmo iemaksu veicis, patvaļīgi pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja kontu). Rezervācija nebūs spēkā arī tad, ja pirmā iemaksa par iepriekš izveidoto Pasūtījumu ir veikta brīdī, kad braucienā vairs nav pieejamu brīvu vietu vai ir nokavēts rēķina apmaksas termiņš.
Šī punkta pirmajā daļā minētajos gadījumos Klients apzinās, ka Pārdevējs atgriezīs Klienta iemaksāto naudu bez iepriekšēja brīdinājuma un bez liekas kavēšanās vai ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

2.12. Ja sākotnēji tiek veikta daļēja Rezervācijas apmaksa, tad turpmāk jāievēro sekojoši APMAKSAS TERMIŅI:

2.12.1. Braucienos ar autobusu:

a) 50% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 40 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma,

b) 75% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 20 dienas pirms pakalpojuma sākuma datuma,

c) 100% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 14 dienas pirms pakalpojuma sākuma datuma;

2.12.2. Avio-ceļojumos:

a) 50% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 50 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma,

b) 75% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 40 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma,

c) 100% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma.

2.13. Puses rakstveidā var vienoties un noteikt individuālu apmaksas kārtību un nosacījumus, tādā veidā mainot pirmās iemaksas apjomu, nākošo maksājumu termiņus un kārtību.

2.14. Ja Klients neievēro 2.12. punktā noteiktos apmaksas termiņus vai Klientam individuāli apstiprinātos apmaksas termiņus, Pārdevējs var dzēst Rezervāciju un paturēt sev Klienta iemaksāto naudu.

2.15.  Īpašās vajadzības, tajā skaitā papildus ekskursijas vai braucienus par izdevīgāku cenu, Klients var pieteikt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms ceļojuma sākuma datuma. Vēlāk rezervēt Īpašās vajadzības, tajā skaitā par izdevīgāku cenu, var tikai, ja Pārdevējs tam piekritis.

2.16. Pēc katra maksājuma saņemšanas Pārdevējs nosūta uz Klienta e-pasta adresi apstiprinājumu ar pievienotu saiti uz Tīmekļa vietnē esošo Klienta maksājumu vēsturi vai izsniedz klātienē veiktā maksājuma apliecinošu dokumentu (čeku vai stingrās uzskaites kvīti).

2.17. Ja pārdoto rezervāciju skaits nav sasniedzis nepieciešamo grupas braucienā paredzēto minimālo dalībnieku skaitu (t.i. 40 personas autobusa grupu braucienos un 10 personas grupu avio-ceļojumos), Pārdevējs var atcelt braucienu. Brauciena atcelšanas gadījumā Pārdevējam ir pienākums rakstveidā (uz e-pastu) paziņot Klientam par atcelšanu pēc Pārdevēja iniciatīvas ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms brauciena sākuma, ja brauciens ilgst vairāk kā 6 (sešas) dienas, vai ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms brauciena sākuma, ja brauciens ilgst no 6 (sešām) līdz 2 (divām) dienām, vai arī 48 stundas pirms brauciena sākuma, ja brauciens ilgst mazāk nekā 2 (divas) dienas.

Šī punkta pirmajā daļā minētajā gadījumā Pārdevējs atgriež Klienta iemaksāto naudas summu, pārskaitot to uz Klienta norādīto kontu vai atgriež skaidrā (ja Klients izsaka vēlmi un Pārdevējam ir tāda iespēja) 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī punkta pirmajā daļā minētā paziņojuma nosūtīšanas datuma. Skatīt arī 4.4. punktu.

Pārdevējs var atcelt papildpakalpojumu (Īpašās vajadzības), ja brauciena laikā papildus pakalpojumā nav sasniegts minimālais dalībnieku skaits, bet tikai tādos papildpakalpojumos, kuriem brauciena programmā norādīts šāds minimālais skaits. Šādā gadījumā Pārdevējs brauciena laikā bez nepamatotas kavēšanās mutiski to dara zināmu Klientam un atgriež Klienta iemaksāto naudas summu par atcelto papildpakalpojumu, pārskaitot to uz Klienta norādīto kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma brīža. Papildus kompensācijas Klientam netiek izmaksātas.

2.18. Pārdevējs var atcelt braucienu, tajā skatā atsevišķus Tūrisma pakalpojumus, ja atcelšana ir saistīta ar nenovēršamiem vai ārkārtas apstākļiem (4.5. punkts), kas liedz izpildīt Klienta rezervētos Tūrisma pakalpojumus.

Šādā gadījumā Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās paziņo Klientam par pieņemto lēmumu. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās vai ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no lēmuma par atcelšanu paziņošanas brīža atgriež Klienta iemaksāto naudas summu, pārskaitot to uz Klienta norādīto bankas kontu. Papildus kompensācijas Klientam netiek izmaksātas.

2.19. Klienta iemaksātās naudas drošības garantētājs ir BTA Insurance Company SE (polise Nr: LV20-35-10000003-9, adrese: Sporta iela 11, Rģa, LV-1013, Latvija, 24h tel. Nr. +371 26121212, fakss: +371 67025190, zaudējumu pieteikumu e-pasta adrese: assist@bta.lv). BTA Insurance Company SE sedz Līgumā norādīto Rezervācijas un citu Klienta apmaksāto pakalpojumu maksas apmēru, kā arī visus papildizdevumus, kas saistīti ar Klienta atgriešanos atpakaļ valstī, kurā sācies brauciens (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja Pārdevēja maksātnespējas gadījumā vai līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai Pārdevējs nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret Klientu vai ja Pārdevējs maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde. Šajos gadījumos Klients vēršas pēc palīdzības pie jebkura BTA Insurance Company SE vai Pārdevēja darbinieka (kontakttelefonu numuri: +371 67313401, +371 22339931, e-pasts: info@rsp.travel, https://lv.rsp.travel) vai grupas vadītāja. Klients var vērsties pēc palīdzības pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv, tel. Nr. 65452554).

2.20. Klients, izmantojot savu profilu, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms avio-ceļojuma vai 7 (septiņas) dienas pirms pasūtītā ceļojuma ar sauszemes vai jūras transportu ievada nepieciešamos datus par brauciena dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, ja nepieciešams - arī ceļošanai izmantojamā dokumenta sērija, numurs un derīguma termiņš) vai nosūta tos elektroniski uz Pārdevēja e-pastu. Klients atbild par šo ievadīto datu patiesumu, savukārt Pārdevējs atbild par šo datu drošu uzglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu un šī Līguma prasībām. Ja brauciena dalībnieku personu dati tiek sūtīti elektroniski uz Pārdevēja e-pastu, Pārdevējam ir pienākums pēc to ievades Rezervācijā, no e-pasta dzēst.

2.21. Ja Rezervācija ir pilnībā apmaksāta un Tūrisma pakalpojums netiek atcelts, apmēram 2-3 dienas pirms Tūrisma pakalpojuma sākuma Pārdevējs nosūta uz Klienta e-pastu un uz telefonu SMS īsziņas veidā vēstuli ar ceļotājiem domāto informāciju (piemēram, aviobiļetes, viesnīcas vaučerus, precīzu izbraukšanas laiku, autobusa valsts numuru, grupas vadītāja vai vietējā pārstāvja kontakttelefona numuru, viesnīcu nosaukumus un atrašanās vietasu.c. svarīgu informāciju, tajā skaitā par nepilngadīgo atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja Tūrisma pakalpojums ietver izmitināšanu un ceļo nepilngadīgais, kuru nepavada vecāks vai cita pilnvarota persona).

3. Klienta tiesības, atsakoties no Rezervācijas.

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (atteikties no Rezervācijas), atnesot Pārdevējam uz biroju vai nosūtot pa pastu (uz Pārdevēja juridisko adresi) vai e-pastu (info@rsp.travel) rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, ievērojot 3.2. punktā minētās prasības.

3.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Klientam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

a) Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus un citas ziņas, kas nepārprotami identificē Klientu;

b) paziņojumu par atteikšanos no konkrētās Rezervācijas (Līguma);

c) iesnieguma sastādīšanas datumu;

d) Klienta parakstu. Fiziskais paraksts nepieciešams iesniegumam birojā vai tādam, kas nosūtīts pa pastu, elektroniskais paraksts nepieciešams, ja iesniegumu sūta, izmantojot tādu e-pasta adresi, kas nav minēta Rezervācijā vai Klienta profilā. Klienta paraksts nav nepieciešams, ja iesniegumā tiek izmantota Rezervācijā minētā Klienta e-pasta adrese un tas tiek sūtīts uz kādu no Pārdevēja e-pasta adresēm ar @rsp.travel daļu.

3.3. Atteikuma termiņi un sekas, ja Rezervācija NAV veikta Akcijas laikā par Akcijas cenu:

a) atsakoties no iegādātās Rezervācijas 61 un vairāk dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients saņem atpakaļ visu iemaksāto naudu;

b) atsakoties no iegādātās Rezervācijas no 60 līdz 41 dienu pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 30% no Pakalpojumu kopējās cenas;

c) atsakoties no iegādātās Rezervācijas no 40 līdz 21 dienu pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 50% no Pakalpojumu kopējās cenas;

d) atsakoties no iegādātās Rezervācijas no 20 līdz 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 75% no Pakalpojumu kopējās cenas;

e) atsakoties no iegādātās Rezervācijas 13 dienas un mazāk pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 100% no Pakalpojumu kopējās cenas.

3.4. Ja Klients vai pakalpojumam pieteiktā Trešā persona neierodas uz pakalpojuma saņemšanu tā norādītajā vietā vai laikā, Klients zaudē 100% no Pakalpojumu kopējās cenas.

3.5. Ja Klients iesniedz Pārdevējam atteikumu pēc Rezervācijas, kas sākotnēji tika veikta Akcijas laikā par Akcijas cenu, Klients zaudē 100% no iemaksātās naudas un 3.3. punktā minētie termiņi nav spēkā.

3.6. Līguma 3.3. un 3.5. punktā minētajos gadījumos Puses var piedāvāt viena otrai noslēgt jaunu līgumu par citu pakalpojumu, uz kuru tiek pārceltas iemaksas par atteikto Rezervāciju, kā rezultātā Klients var nezaudēt iemaksāto naudu. Tomēr šis Līguma punkts nav uzskatāms par Pušu pienākumu.

3.7. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma Klients var piedāvāt Pārdevējam, ka Rezervācijā minēto pakalpojumu izmantos cita persona, nevis iepriekš Braucienam pieteiktā persona. Pārdevējs 24 (divdesmit četru) stundu laikā no šī Klienta lūguma saņemšanas brīža apstiprina maiņu. Par šādas maiņas nosacījumiem Puses vienojas atsevišķi.

Klients apzinās, ka šāda personu maiņa pirms brauciena var radīt Pusēm papildus izdevumus (piemēram, aviobiļešu pārreģistrācijas izdevumi, izmitināšanas izdevumi, ja mainās iepriekš pieteiktās izmitināšanas nosacījumi, darbinieku nodarbināšana ārpus to darba laika u.tml.), un Klients apņemas tos apmaksāt bez liekas vilcināšanās, ja to apmaksa tiek prasīta. Pārdevējam ir pienākums pamatot izdevumus, kas rodas maiņas sakarā, tiem ir jābut samērīgiem (nevar pārsniegt Pārdevēja faktiskās izmaksas). Šādus izdevumus, kā arī atlikušos maksājumus par rezervētajiem pakalpojumiem Klients ar jauno Braucienam pieteikto personu sedz solidāri.

3.8. Ja Klients vai pakalpojumam pieteiktā Trešā persona savas vainas dēļ pārtrauc braucienu vai brauciena laikā atsakās no apmaksāta pakalpojuma vai to pārtrauc, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

3.9. Ja Klients izmanto savas atteikuma tiesības, Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās vai ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Klients iesniedzis atteikumu, atmaksā Klientam visas viņa veiktās iemaksas atbilstoši Līguma 3. daļā minētajiem nosacījumiem.

3.10. Klients var atteikties no brauciena pirms tā sākuma, nemaksājot līguma 3. daļā minētos soda procentus un atgūt no Pārdevēja visu maksājumu atmaksu, ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma situācija, kuru nevar ietekmēt un kuras sekas nav bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgi iespējamie pasākumi. Šajā gadījumā Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Klientam iemaksāto naudu par Tūrisma pakalpojumu. Papildus kompensācijas netiek izmaksātas.

3.11. Klients var apdrošināties pret brauciena anulēšanu (t.i. gadījums, kad Klients pamatota iemesla dēļ atsakās no brauciena), kas segs radušās izmaksas šī līguma laušanas gadījumā (t.i.  līguma  3. daļā minētos soda %), kā arī palīdzības izmaksas (ieskaitot repatriāciju) negadījuma, slimības vai nāves gadījumā.

Pārdevējs piedāvā BTA ceļojumu apdrošināšanu, sīkāka informācija šeit: https://lv.rsp.travel/lv/celojumu_aprosinasana/ Klients var brīvi izvēlēties arī citu apdrošinātāju.

4. Atbildība.

4.1. Puses ir atbildīgas par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. Klients ir atbildīgs par tām ziņām, kuras saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir sniedzis, reģistrējoties Pārdevēja Tīmekļa vietnē, kā arī veicot Pasūtījumu vai Rezervāciju. Klients ir atbildīgs arī par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību par Trešo personu, ja Tūrisma pakalpojuma Pasūtījumu vai Rezervāciju veic par labu Trešajai personai.

4.2. Ja Klients Tūrisma pakalpojuma Rezervāciju veic Trešajai personai par labu, tad Klienta pienākums ir iepazīstināt šo Trešo personu ar šī Līguma noteikumiem, Akcijas noteikumiem (ja tādi ir spēkā) un brauciena programmu (tajā skaitā, ar izbraukšanas, iebraukšanas laiku un datumiem, apdrošināšanas iespējām, Pārdevēja kontaktinformāciju brauciena īpatnībām un riskiem), kā arī sniegt visu informāciju, kas attiecas uz šīs Trešās personas tiesībām, pienākumiem un atbildību, kas tai rodas gan pirms Tūrisma pakalpojuma izmantošanas, gan tā laikā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.3. Ja Klienta vai Braucienam pieteiktās Trešās personas apdrošināšanu veic Pārdevējs, tad Pārdevējam ir pienākums pirms tam iepazīstināt Klientu ar apdrošināšanas nosacījumiem un noteikumiem.

4.4. Ja Pārdevējs atceļ Rezervāciju 2.17., 2.18. punktā minētajā gadījumā un ja Klients sakarā ar iegādāto Tūrisma pakalpojumu patstāvīgi ir iegādājies aviobiļetes vai patstāvīgi veicis apdrošināšanu, Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstveida paziņojuma par Rezervācijas atcelšanu nosūtīšanas datuma kompensē ar apdrošināšanas iegādi saistītos izdevumus tikai tādā gadījumā, ja apdrošinātājs atsakās anulēt polisi, un ar aviobiļešu iegādi saistītos izdevumus tikai tādā gadījumā, ja aviokompānija aviobiļetes nekompensē pati. Minētās kompensācijas netiek izmaksātas, ja brauciena atcelšanu radījuši no Pārdevēja neatkarīgi apstākļi.

4.5. No Puses gribas neatkarīgu iemeslu dēļ radušies nepārvarami apstākļi (force majeure) ir apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi.

4.6. Līguma izpildes gaitā, Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko, telefonsakaru vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu lietošanas traucējumu dēļ, gadījumā, ja to darbību nodrošina Trešās personas. Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

4.7. Pārdevējs nes atbildību par visu līgumā ietverto Tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu, veic nepieciešamos pasākumus brauciena organizēšanā un realizēšanā. Pārdevējs sniedz ceļotājam palīdzību, ja ceļotājs nonācis grūtībās.

4.8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" 114. punktu (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), ja nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, Pārdevējs sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu. Ja iespējams, Pārdevējs nodrošina izmitināšanu līdzvērtīgas kategorijas tūristu mītnē uz laikposmu, kas nepārsniedz 3 (trīs) naktis vienam ceļotājam. Ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 ir paredzēti ilgāki termiņi, piemēro minētos termiņus.

4.9. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās sniedz palīdzību Braucienam pieteiktai personai, kas nonākusi grūtībās (tostarp arī apstākļos, kas minēti šo noteikumu 4.8. punktā), jo īpaši: a) sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību, b) palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus brauciena risinājumus, c) sniedz citu palīdzību, kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt atgriešanos. Par sniegto palīdzību Pārdevējs ir tiesīgs iekasēt saprātīgu maksu, ja grūtības ir izraisījusi Braucienam pieteiktā persona savas vainas dēļ.

4.10. Klientam vai Trešajai personai, kas izmanto Klienta iegādāto Tūrisma pakalpojumu, bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā lietas apstākļus, ir pienākums informēt Pārdevēju (grupas vadītāju, ja tāds ir, vai Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi, vai tieši Pārdevēju) par jebkādu neatbilstību, ar ko saskaras Līgumā iekļautā Tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā. Pārdevējam ir pienākums novērst šo neatbilstību nekavējoties vai saprātīgā termiņā, par ko vienojas ar Klientu.

Šī punkta pirmajā daļā minētās neatbilstības gadījumā Klientam ir tiesības saņemt Tūrisma pakalpojuma cenas samazinājumu un atbilstošu, samērīgu kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies neatbilstības dēļ, ja vien neatbilstība nav radusies Klienta vai Braucienam pieteiktās Trešās personas vainas dēļ. Ja neatbilstība radusies tādu Trešo personu dēļ, uz kurām neattiecas šis Līgums, vai neatbilstība radusies 4.5. punktā minēto apstākļu dēļ, Klientam ir tiesības saņemt samērīgu un atbilstošu kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies neatbilstības dēļ.

4.11. Pārdevējs neatbild par to, ka Klients vai Trešā persona, kas izmanto Klienta iegādāto Tūrisma pakalpojumu, netiek ielaista kādā no valstīm un tādēļ nevar turpināt izmantot Tūrisma pakalpojumu, ja šī neielaišana nav radusies Pārdevēja vainas dēļ.

4.12. Pārdevējam ir tiesības mainīt brauciena programmu, mainīt vai atcelt atsevišķus pakalpojumus, par izmaiņām informējot Klientu bez nepamatotas kavēšanās:

4.12.1. Ja izmaiņas ir nenozīmīgas (tās nemaina līguma būtiskās sastāvdaļas un būtiski neietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu) vai to nepieciešamību ir izraisījuši 4.5. punktā minēti apstākļi, un izmaiņas jāveic vēl pirms brauciena sākuma, Pārdevējs informē Klientu rakstveidā nosūtot ziņu uz līgumā minēto e-pastu, bet, ja Klientam tāda nav, tad uz līgumā minēto Klienta adresi. Kompensācija par izmaiņām netiek izmaksāta.

4.12.2. Ja izmaiņas ir būtiskas (mainās galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības) vai Pārdevējs nespēj nodrošināt Klienta Īpašās vajadzības, kurām iepriekš ir piekritis, un izmaiņas jāveic vēl pirms brauciena sākuma, Klients saprātīgā termiņā, ko noteicis Pārdevējs, drīkst:

a) piekrist ierosinātajām izmaiņām vai

b) izbeigt Līgumu, nemaksājot Līguma izbeigšanas maksu. Ja Klients izvēlas izbeigt Līgumu, Pārdevējs bez liekas kavēšanās, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Klienta paziņojuma par Līguma izbeigšanu, atgriež Klientam visu iemaksāto naudu.

Klientam ir jāsniedz rakstveida atbilde Pārdevēja noteiktajā saprātīgajā termiņā. Ja Klients atbildi nesniedz, Pārdevējs uzskata, ka Klients ir izvēlējies izmantot savas tiesības izbeigt Līgumu bez soda % maksāšanas (4.12.2. punkta b) apakšpunktā minēto).

Ja Klients piekrīt ierosinātajām izmaiņām, Puses vienojas par cenu starpības segšanu, ja tāda ir.

4.12.3. Ja izmaiņas tiek veiktas brauciena laikā, tās ir būtiskas vai Pārdevējs nespēj brauciena laikā nodrošināt Klienta Īpašās vajadzības, kurām iepriekš ir piekritis, kā arī izmaiņas neatbilst 4.5. punktā minētiem nosacījumiem, Pārdevējs piedāvā Klientam alternatīvu pakalpojumu. Klients var piekrist jaunajam pakalpojumam un vienoties ar Pārdevēju par cenu starpības segšanu, ja tāda ir, vai var atteikties no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma. Ja Klients atsakās no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma vai kāds pakalpojums pēc atcelšanas netiek aizvietots, Pārdevējs bez liekas kavēšanās, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām, atgriež Klientam par nenotikušo pakalpojumu iemaksāto naudu.

4.12.4. Ja pakalpojuma aizvietojums, objektīvi vērtējot, ir zemākas kvalitātes vai pasliktina kompleksā tūrisma pakalpojuma kvalitāti, vai samazina izmaksas, Klientam ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu.

4.13. Ja viena Puse otrai Pusei ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības radījusi tiešos materiālos zaudējumus, tā atlīdzina tos, ja šāda atlīdzināšana tiek prasīta. Klients vai Braucienam pieteiktā persona nedrīkst kaitēt Brauciena programmas izpildei vai pakalpojuma sniegšanai, kā arī apkārtējai videi un telpām.

5. Klienta datu apstrāde.

5.1. Pārdevējs ir tiesīgs veikt Klienta un pieteiktās Trešās personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrācija, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Tūrisma pakalpojumu sniegšana un arī pakalpojuma piedāvāšana, ja saņemta Klienta piekrišana. Piekrītot Līguma nosacījumiem, Klients automātiski piekrīt personas datu nodošanai un apstrādei Tūrisma pakalpojumu sniegšanas mērķim.

5.2. Pārdevējs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normu prasības par personu datu aizsardzību. Ja Klients pēc pakalpojuma saņemšanas vai citos pamatotos gadījumos prasa Pārdevējam dzēst Klienta vai Klienta braucienam pieteikto personu datus no datu glabātuves (ieskaitot šo personu kontaktinformāciju), Pārdevējam ir pienākums to veikt bez liekas kavēšanās.

6. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana.

6.1. Klients var izvēlēties piekrist vai nepiekrist komerciālu paziņojumu saņemšanai no Pārdevēja. Ja Klients ir devis piekrišanu, Pārdevējs to uzskata par nepārprotamu un Pārdevējam ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no stacionāro vai mobilo sakaru operatoriem, kā arī sūtīt reklāmu saturošu informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

6.2. Ar 6.1. punktā minēto piekrišanu Klients ir apliecinājis, ka viņam nav iebildumu pret turpmāku Pārdevēja reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas saņemšanu uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru vai uz Klienta e-pasta adresi. Klients neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu.

6.3. Klients var jebkurā laikā atteikties no reklāmas un jaunumu saņemšanas uz viņa norādīto e-pasta adresi vai norādīto telefona numuru. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no šīs informācijas saņemšanas, to var izdarīt, nospiežot uz no Pārdevēja saņemtās vēstules beigās esošās saites "Lai mainītu Travel RSP info saņemšanas uzstādījumus, spied šeit" vai paziņojot par savu vēlmi rakstveidā klātienē vai rakstveidā uz Pārdevēja e-pastu info@rsp.travel. Pēc atteikuma saņemšanas Pārdevējam ir pienākums dzēst minēto Klienta e-pasta adresi vai norādīto telefona numuru no Pārdevēja komerciālo paziņojumu saņēmēju datu bāzes.

7. Citi noteikumi.

7.1. Pārdevējam ir tiesības sniegt, nodot informāciju par Klientu un pieteiktajām Trešajām personām tikai saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Tīmekļa vietnē, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Bez Pārdevēja piekrišanas ir aizliegta jebkāda Tīmekļa vietnes datu kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana vai cita veida modificēšana, kas nav saistīta ar savu likumīgo tiesību un interešu aizsardzību.

7.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

7.4.  Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un tie nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai e-pastu, kas norādīti Līgumā un Klienta reģistrācijas laikā izveidotajā profilā, vai izsniedzami klātienē.

7.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10. (desmitajā) kalendārajā dienā pēc "Latvijas pasta" zīmogā norādītā datuma par vēstules pieņemšanu.

7.6. Puses var savstarpēji vienoties par Līguma grozījumiem un papildinājumiem. Jaunās izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Tīmekļa vietnē un grozījumi tiek akceptēti no Klienta puses, Klientam veicot atzīmi Tīmekļa vietnē vai izmantojot citus nepārprotamus, tiešus vai distancētus saziņas veidus, ar kuriem Pārdevējs var pierādīt minēto grozījumu akceptēšanas faktu.

7.7. Jebkurš strīds vai sūdzība starp Pusēm tiek risināts pārrunu ceļā (mutiski vai rakstveidā). Pārdevējs uz rakstveida sūdzību atbild rakstveidā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās saņemšanas. Ja neizdodas atrisināt strīdu vai Klientu neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, Klients var vērsties pēc palīdzības pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv, tel. Nr. 65452554). Tā pat Klients var izmantot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. Regula (ES) Nr.524/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 209/22/EK: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Ja Puses strīdu nespēj atrisināt, jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos vai pakalpojuma neatbilstību Līgumam, tiks izšķirti tiesā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.8. Distancētais Līgums ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, ja Rezervācija veikta, izmantojot Pārdevēja Tīmekļa vietni, un Klientam ir nosūtīts Rezervācijas apstiprinājums. Distancēti slēgtam Līgumam visas turpmākās papildus vienošanās, grozījumi, iesniegumi, papildinājumi u.c., kas skar attiecīgo Rezervāciju, ir spēkā bez paraksta, ja tiek abpusēji apstiprināti un to apstiprināšanā tiek izmantota Klienta e-pasta adrese un Pārdevēja e-pasta adrese info@rsp.travel vai cita Pārdevēja e-pasta adrese ar @rsp.travel daļu.

7.9. Klātienē slēgtie līgumi tiek sagatavoti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku un izsniegti Pusēm papīra veidā. Klātienē slēgts līgums ar Rezervācijas informāciju un Brauciena programmu sastāv no 7 (septiņām) lapas pusēm. Puses vienojas, ka klātienē slēgta Līguma gadījumā nav nepieciešami Pušu paraksti jebkādām turpmākām papildus vienošanām, Līguma grozījumiem, papildinājumiem, iesniegumiem u.c. labojumiem, kas skar attiecīgo Rezervāciju, ja Puses izmanto saziņai Līgumā minēto Klienta e-pasta adresi un Pārdevēja e-pasta adresi info@rsp.travel vai citu Pārdevēja e-pasta adrese ar @rsp.travel daļu.

Informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumam